Dorpsplatform

Dorpsplatforms:

Sinds 2003 kent de gemeente voor de diverse woonkernen buurtplatforms. In 2006 is de naam veranderd naar dorpsplatforms. De taak van een dorpsplatform bestond altijd uit het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van burgemeester en wethouders op de beleidsvelden verkeer & vervoer, veiligheid en openbare ruimte.

Zelfstandig:

In 2016 zijn de gemeente en de dorpsplatforms via een convenant een wederzijdse verbinding met elkaar aangegaan. De dorpsplatforms zijn nu zelfstandige stichtingen, die een grote rol spelen in de leefbaarheid en bij burgerinitiatieven in de diverse kernen. Zij hebben allen een zogenaamde ‘leefbaarheidsagenda’ opgesteld, waarin aangegeven staat wat de speerpunten zijn voor de komende jaren. De dorpsplatforms beschikken voor het uitvoeren of ondersteunen van initiatieven over een eigen budget.

Klik hier voor een overzicht van de leden.